بيشتر
1397/10/27 پنجشنبه معرفی کتاب استمرار انقلاب با کدام روایت؟: شناخت گفتمان های «تجددگرایی اسلامی، تجددگرایی، سنت گرایی و تمدن گرایی اسلامی» استمرار انقلاب با کدام روایت؟: شناخت گفتمان های «تجددگرایی اسلامی، تجددگرایی، سنت گرایی و تمدن گرایی اسلامی» مولف : مصطفی جمالی ناشر کتاب : تمدن نوین اسلامی

اثر حاضر، پژوهشی در انواع گفتمان های تجددگرایی به سبک غربی، تجددگرایی اسلامی، سنت گرایی و تمدن گرایی اسلامی و تبیین ویژگی های هر یک از این گفتمان ها است.

در این اثر ضمن بررسی معنای تمدن، بصیرت، گفتمان، تجددگرایی و بیان ارکان آنها، به بحث در مورد عوامل ساخت یک تمدن پرداخته شده و دیدگاه های مختلف در زمینه تجددگرایی به سبک غربی، تجددگرایی اسلامی، سنت گرایی و تمدن گرایی اسلامی منعکس گردیده است.

در همین زمینه نویسنده به نقد و ارزیابی الگوی توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی غرب پرداخته و مبنای آن را سکولارسم، اومانیسم و لیبرالیسم معرفی نموده است.

آنگاه به نقد دیدگاه سنت گرایی با گرایش متحجرانه پرداخته و تصویری از تمدن و تجدد اسلامی ناب و اصیل ارایه نموده و فرایند دستیابی به چنین تمدنی را تبیین کرده است

وی انقلاب اسلامی ایران را نمونه ای از تمدن و تجدد اسلامی خوانده که با همه فراز و نشیب های مختلفی که داشته به سوی ساختن یک تمدن اسلامی در حرکت است

بيشتر
 [PageVisit]