نشانی: زاهدان،خیابان مصطفی خمینی،مقابل خیابان مصطفی خمینی 27، کدپستی 9817671198اداره کل کتابخانه های عمومی استان سیستان وبلوچستان، پلاک157 تلفن تماس : 8-33442707 054 داخلی 108 روابط عمومی نمابر 05433427110